Domů

Rodové vazby

Obce a jména

Mapy

Fotoalba

Dokumenty

Zajímavé odkazy

Kdo je čím?

Co je co?

Kde to je?

Kdo je kdo

Neveřejná část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

o je co, aneb s čím se setkáváme v genealogické bádání od A až do Z

BEZIRK [Něm.]
 okres
BERNÍ RULA

 (1. rustikální katastr) z roku 1654 (také role Catastrum rollare) č. pomůcky 156 č. fondu 53 Národní archiv

C. a K. , C.K.

zkratky označující v Rakousko - Uherské  monarchii příslušnost ke správě celé monarchie nebo k zemským správám, přitom co patřilo pod správu panovnického domu neboli oběma částem monarchie bylo označováno c.a k. (císařský a královský) německy k.u.k. ( kaiserlich und königlich). Co náleželo zemské správě ve Vidni, tedy i Čechy a Morava   bylo označováno c.k. (císařský-královský) německy k.k. kaiserlich-königlich. Země Uherské koruny používala zkratky m.k. německy k.u. Například můj praděd Václav Kešner byl c.k. dozorce - to znamená, že sloužil pod úřadem zemské správy ve Vídni. Správný je i název filmu C.a k. polní maršálek, protože armáda vyjma domobrany a zeměbrany patřila k ministerstvu války tedy pod správu celé monarchie.   

DENUNTIATIO [Lat.]
ohlášky
EADEM [Lat.]
téhož dne
EX [Lat.]
 z ze,  ex pago = ze vsi
EXTREMA UNCTIO [Lat.]
poslední pomazání. Extreme unctus (uncta) = opatřen (opatřena) posledním pomazáním. Zkr. Ext. U.  
FARNOST

(z lat. parrochia) je součást diecéze či biskupství .Farnost zpravidla zahrnuje území vesnice, města nebo jeho části. Farnost má vždy svůj farní kostel, kde se soustředí bohoslužby farního společenství, krom farního kostela mohou být ve farnosti i další kostely a kaple. Současné vymezení římskokatolických farností v České republice zůstává do značné míry v témže stavu, do kterého jej uvedla josefínská reforma církevní správy na konci 18. století.Sídlem farnosti bývá fara, v níž obvykle farář bydlí a v níž zpravidla probíhají i některé administrativní, náboženské, společenské nebo další aktivity farnosti.Filiální obce (též filiálky či lokálie) jsou obce spadající do určité farnosti (jejíž sídlo není v oné obci). .[Wikipedia]

GEMEINDE [Něm.]
obec
JOSEFSKÝ KATASTR

zpracovaný za vlády Josefa II. v letech 1785 - 1875. jeho platnost byla po jeho smrti zrušena a v platnosti zůstal  starší Tereziánský katastr Národní archiv  číslo pomůcky 1362 č. fondu 55

KOREC
 Plošná míra, 0,2877ha.[Wikipedia]
KURENT
německé novogotické písmo.  Viz též Schwabach.
LÁN
česká plošná míra, užívaná od 13. století. Lán zemský či pražský = 48 jiter = 18,158 hektarů. Lán selský = 18,6 ha, lán panský = 23,13 ha, lán kněžský = 25,62 ha, lán královský = 27,94 ha. .[Wikipedia]
LOCUS [Lat.]
místo
MODRÉ ARŠKY
výtahy z katastrálního vyměření Čech, 1879 - 1882 díl I. č. pomůcky 1004  díl II. č. pomůcky 1088 č. fondu 28 Národní archiv
MĚSÍCE - NÁZVY
 
Leden
Januar -Januaris, Januarius, Hartung, , Jenner, Jänner
Únor
Februar - Februaris,Hornung,  Feber, Ounor
Březen
Martius, März - Lenz, Lenzing, Lenzmonat, Merz
Duben
Aprilis, April - Ostermond, Ostermonat
Květen
Maius, Majus, Mai, Mag, Magus - Wonnemond, Wonnemonat
Červen
Juni - Junius, Brachmond, Brachmonat, Brachet
Červenec
Julius, Juli - Heuert, Heumonat,
Srpen
Augustus, August - Ernting, Erntemonat
Září
September - Septembris, Sebris, Scheidling, Herbstmonat, VIIber, 7ber, 7bris
Říjen
Oktober - Octobris, Gilbhard, Weinmonat, VIIIber, 8ber, 8bris, 
Listopad
November, Novembris - Nebelung, Wintermonat, IXber, 9ber, 9bris
Prosinec
Dezember, Decembris - Christmond, Christmonat, Julmond, Heiligenmonat, Schlachtmonat, Xber, Xbris, 10ber, 10bris
N.C.
numerus conscriptus [Lat.] = číslo popisné. Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku 1771. Též Nro a N.Top. =    Topographische Nummer [Něm.]
O.A.M.D.G.
omnia ad maiorem Dei gloriam [Lat.]   k větší slávě boží
O.S.P.
omnibus sacramentis provisus [Lat.] zaopatřen k větší slávě boží
PAGUS [Lat.]
vesnice
PROMULGATIO [Lat.]
ohlášky
PŘÍJMÍ, PŘÍJMENÍ
do 1.11.1780 se používalo nedědičné příjmí. K tomuto datu uzákonil Josef II. povinnost a pravidla užívaní dědičného příjmení.
RODOVÝ ROZROD
vyjadřuje v genealogii graficky, tabulkou, textově rodové vazby potomků dané osoby po mužské i ženské linii.
RODOVÝ VÝVOD
vyjadřuje v genealogii graficky, tabulkou, textově rodové vazby předků dané osoby po mužské i ženské linii. Agnátní vývod vyjadřuje obdobně pouze předky po mužské linii (zpravidla stejného jména).
ROBOTNÍ POVINNOST

V roce1775 poddanství sedláků zmírněno na tři dny roboty v týdnu. Sedlák robotoval tři dny v týdnu dvěma koňmi a jedním pěším. Půlsedlák dva dni v týdnu potahem a 13 dnů pěších ročně. Chalupník měl 26 dnů pěší roboty a baráčník  (domkář) 13 dnů. [Neboli: čím chudší, měl menší robotní povinnost. Asi aby mohl shánět obživu jinde, např. ve vznikajících manufakturách nebo fabrikách, či domácí prací.] Robotní povinnost přetrvala až do roku 1848, kdy nejprve 18.3. Ferdinand I. Dobrotivý přijal petici, která shrnovala požadavky českého lidu. Ve většině těchto bodů požadavku vyhověl a výsledkem bylo mimo jiné i odebrání politické i jiné moci vrchnosti. Zavedením těchto občanských práv a svobod postupně vymizela ze slovníků lidí slova vrchnost, poddaní, panské, feudál, desátek, robota. Po červnové, ač potlačené revoluci (12.-17.6.), podepisuje  Ferdinand I. dne 7.9. zákon a zrušení poddanství. Byl zrušen tzv. uorok (jakási pevná neměnitelná částka) a robota. Obě tyto povinnosti byly plněny vůči vrchnosti. Dále byl zrušen desátek, který ukládal odvádět poddaným desetinu své úrody církvi. .[Wikipedia]. Zajímavé jsou robotní seznamy uložené v Národním archivu Praha -  číslo fondu 2. Jsou na nich jména robotujících,  na čem pracovali a kolik odpracovali.

SCHWABACH
 lidové označení každého novogotiokého písma, nejčastěji kurentu.  
STABILNÍ KATASTR
je ucelené, na svoji dobu maximálně objektivní a přesné dílo o kvantitativním i kvalitativním stavu půdního fondu a ekonomiky. Byl založen za účelem jednoduchého a spravedlivého vyměření pozemkové daně v celém rakouském státě. Právním základem byl patent císaře Františka I. ze dne 23.prosince 1817, který stanovil, že práce spojené s jeho vyhotovením budou probíhat postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie.  Národní archiv Praha – zajímavé jsou zejména indikační skizzy, kde jsou uvedena jména vlastníků - číslo 251 Chrudimsko, 252 Prácheňsko, Žatecko, Chebsko, 250 Berounsko, číslo fondu 56.
STRYCH
stará plošná míra 0,285 ha
TEREZIÁNSKÝ KATASTR
Soupis poddanské a vrchnostenské půdy pro daňové účely, pořízený v letech 1713 - 1790. Jsou v něm zachycena krom osobních jmen také jména pomístní. Národní archiv Praha - číslo 230, číslo pomůcky  54, Rukopisné mapy- číslo 938, číslo fondu 30,54.                                                                                     
VĚRTEL
stará plošná míra 719 m2